Філоненко Данило Валерійович

канд. наук із соц. ком., асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну.

У 2012 році з відзнакою закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (денна форма) за напрямом «Журналістика». Отримав диплом магістра.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-популярна періодика в Україні: традиції та інновації».

Наукові інтереси: науково-популярна комунікація, фотожурналістика, новітні медіа.

Має досвід роботи кореспондентом газети «Урядовий кур’єр», «Дзеркало тижня», Український футбол», редактором відділу політики газети «Молодь України». 

 


 

Викладає дисципліни:

 • «Новітні медіа»; 
 • «Архітектоніка і медіадизайн»; 
 • «Правова журналістика»; 
 • «Медіаконтент у глобальному вимірі»;
 • «Основи журналістики: макетування і верстка»;
 • «Макетування і верстка»;
 • «Художньо-технічне редагування»;
 • Редакторсько-видавничий фах «Комп’ютерна графіка»;
 • Редакторсько-видавничий фах «Електронні видання»;
 • Основи журналістики: макетування і верстка.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Філоненко Д. Науково-популярні журнали: проблематика і контент (на матеріалі часописів «Наука і техніка», «Очевидное и Невероятное») / Філоненко Д. // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К., 2011. – Квіт.-черв. Т. 48. – С. 170-174
 2. Філоненко Д. Науково-популярна періодика в Україні в умовах білінгвізму /  Філоненко Д. // Стиль і текст. К., - 2013. - Вип. 14. - С. 242-249
 3. Філоненко Д. Фотоілюстративні матеріали в науково-популярній періодиці України / Філоненко Д. // Вісник Львівського університету: серія «Жрналістика» / за ред. Б. Потятиника – Львів, 2014. –  Т. 48. – С. 331-336
 4. Філоненко Д.  Географічні видання в системі науково-популярної періодики України / Філоненко Д. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. К., 2015. – Т. 58. – С. 53-58

Статті в іноземних наукових виданнях

 1. Филоненко Д. Проблемные аспекты фотоиллюстраций (на материале научно-популярной периодики) / Филоненко Д. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2015. - №05 Май 2015. Часть І. – С.53-56.

Матеріали наукових конференцій

 1. Філоненко Д. Науковість та псевдонауковість в українських науково-популярних виданнях  / Філоненко Д. //Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: школи, постаті, перспективи розвитку», Львів, 12-13 травня 2011 р. – С.241­247
 2. Filonenko D. Ukrainian scientific and popular periodicals in the conditions of bilingualism  /  Filonenko D. // A Conference of the Mykola Zerov Centre for Ukrainian Studies, Monash University "Ukraine: Language, Culture, Identity", Melbourne, Australia – 15-16 February 2013
 3. Філоненко Д. Українське електронне науково­популярне видання «Infonova» / Філоненко Д.// I Українська періодика : історія і сучасність [Текст] : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 29-30 листопада 2013 р. – С.350­356
 4. Філоненко Д. Науково-популярні спільноти в соціальних мережах: особливості контенту  / Філоненко Д. // І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід», Одеса, 28-29 квітня 2014 р. – С.132­138
 5. Філоненко Д. Науковість та псевдонауковість у соціальних мережах (на прикладі Facebook.com та VK.com)  / Філоненко Д. //Всеукраїнська науково-практична  конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», Луцьк 16–17 травня 2014 р. С. 34-37