Шевченко Вікторія Едуардівна

доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працює в Інституті журналістики з 1996 р. З 2008 р. завідувач навчальної лабораторії "Студія медіадизайну". Голова науково-методичної ради Інституту журналістики, член науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства науки та освіти України, куратор інформаційного пакету, координатор ECTS від Інститут журналістики.

Закінчила факультет кібернетики Київського національного університету, працювала програмістом, викладала на архітектурному факультеті Київської академії мистецтв. 

Фахівець із дизайну, медійних технологій, візуалізації інформації. 

 

Викладає дисципліни:

 • "Мультимедійний контент",
 • "Основи технічної естетики та дизайну видання",
 • "Художньо-технічне оформлення",
 • "Візуалізація даних",
 • "Графічна інтерпретація інформації",
 • "Шрифтознавство",
 • "Колористика",
 • "Технології та практика медіадизайну",
 • "Дизайн реклами".

Сфера наукових інтересів: медіадизайн, новітні комунікаційні технології, символіка, візуальне сприйняття інформації, мультимедіа, конфергентна журналістика, колористика, типографіка, журналістика даних, візуальні комунікації.

Захистила дисертації «Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій» (2014), «Архітектоніка сучасного газетного видання: системна організація та закономірності розподілу елементів» (2002). Автореферат дисертації “Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій” на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій

Автор підручника «Художньо-технічне редагування» (2010), навчального посібника «Оформлення газетного видання» (2003), англо-українського тлумачного словника «Комп’ютерна редакційно-видавнича термінологія» (2006), монографій «Текст та зображення: види, функції, оформлення» (2010), "Форми візуалізації в сучасному журналі" (2013), понад 100 наукових статей, 16 текстів лекцій, 12 електронних дидактичних матеріалів.

Керівник грантового проекту за підтримки Міжнародного фонду Відродження «Підвищення якості фахової освіти з нових медіа та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах» (2010-2012). 

Під науковим керівництвом Шевченко В. Е. захищено 3 кандидатські дисертації. Шевченко В. Е. виступала офіційним опонентом 6 дисертацій.

Має досвід роботи науковим та головним редактором, дизайнером, верстальником, кореспондентом видання "Діловий кур'єр", журналістом-редактором журналу "Міжнародний туризм".

 

Загальнодоступні профілі:

Scholar

Academia

Orcid

 

Учасник міжнародних проектів 

 • "Кросмедіа та якісна журналітика" «Crossmedia und Qualitätsjournalismus 530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR» (15.10.2012-14.10.2015). Співавтор підручника з Кросмедіа.
 • «Реалізації модернізації професійних стандартів та їх впровадження в навчально-освітні програми у галузі енергетики, металургії та цифрової журналістики». (2012-2013). Група роботодавців в особі ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент», Британська Рада та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Член робочої групи. Розроблені паспорти професій – професійні стандарти "Цифрова журналістика", "Видавнича справа та редагування"
 • «Цифрові медіа в університетах» (жовтень 2011 – червень 2012, Могилянська школа журналістики)-USA; 
 • Тренінги на ВВС "Curriculum Design" (2006, Великобританія)
 • "Trening of Trsiners" (2004, Швеція)

 

Автор наукових статей

 1. Шевченко В. Е. Форми візуалізації в сучасному журналі : монографія / Вікторія Шевченко. – К.: Видавець Паливода А. В., 2013. – 340 с.
 2. Шевченко В. Е. Текст та зображення: види, функції, оформлення: монографія / В. Е. Шевченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 223 с.
 3. Shevchenko V. Data journalism and Visualisation (Шевченко В. Журналістика даних та візуалізація) // Crossmedia textbook (Підручник з крос-медіа). – Bonn / Germany –Sibiu/Romania:SchillerPublishingHouse, 2015. – С. 92-98.
 4. Shevchenko Viktoriya Forms of visual communication (as exemplified by Ukrainian magazines)//Media.Biznes.Culture. Vol.I.Studies on the Language and Functions of the Media/edited by Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska. -Kinvara Co. Galway-Gdynia 2015. -pp.159-173.
 5. Шевченко В. Друкований засіб масової інформації // Підручник з крос-медіа / Видавці І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. – SchillerPublishinHouse, 2015. – С. 39-44.
 6. Шевченко В. Е. Роль візуального стилю журналу для ідентифікації видання //Українська академія друкарства. Наукові записки.Серія «Соціальні комунікації». – Вип. №2 (51). –2015. – С. 139-147
 7. Шевченко В. Е. Приоритет невербального в интерпретации журналистской истории //Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : Материалы Республиканской научно-практической конференции (20–21 марта). Минск, 2015.–C.190-193.
 8. Шевченко В. Трансформация жанров современной журналистики // Международная журналистика-2015: Формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа : Материалы IV Международной научно-практической конференции Минск, 19 февраля 2015 г. – Минск: Издательский центр БГУ, 2015. – С. 299-305.
 9. Шевченко В. Е. Символьна мова міжкультурної комунікації // Вісник Львівського університету. – Вип. 39, 2014. -C. 669-774.
 10. http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf
 11. Шевченко В. Е. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник книжкової палати. – № 9. – К., 2014. – С. 6-9.
 12. Шевченко В. Е. Особливості застосування та функціональність зображальної мови в друкованих медіа // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. кол.: Н. Поплавська та ін. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 6. - 96 с. С.15-20.
 13. Шевченко В. Е. Виразність та естетичність контенту журналу // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Лип. – верес. – Т. 56. – 406 с. С. 329-333
 14. Шевченко В. Е. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Медиаскоп: Электронный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. –Выпуск 4. – 2014. – Режим доступа http://www.mediascope.ru/node/1654
 15. Шевченко В. Е. Способи візуалізації журналістської інформації // Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. Огнев'юка В. О.; [редкол.: Огнев'юк В.О., Хоружа Л. Л., Бондарева О. Є. та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – C. 114-123.
 16. Шевченко В. Е. Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа // Наукові записки інституту журналістики, 2014. – Т. 52. – С.127-132.
 17. Шевченко В. Е. Довідкові елементи журналу: практика застосування в українських сучасних часописах//Вісник Львівського університету. – Вип. 37, 2013. -C. 99-101. http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk37/Visnyk_37.pdf
 18. Шевченко В. Е. Теоретические основы визуальной коммуникации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – Серия Гуманитарные науки. – № 20 (163). Выпуск 19. – 2013. – С. 174-180.
 19. Шевченко В. Е. Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації // Наукові записки інституту журналістики. – Т.51. – 2013. – С. 294-300.
 20. Шевченко В. Э. Визуальная идентификация современного журнала // Знак. Проблемное поле медиаобразования: Научный журнал [Челябинский государственный университет]. – 2013. – № 1 (11). – С. 56-63.
 21. Шевченко В. Э.Влияние цвета на восприятие журнального контента // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела [Московский государственный университет печати им. И. Федорова]. – 2013. – № 5, июль-август. – С. 116-123.
 22. Шевченко В. Э. Эффективность восприятия медиаинформации: визуализация контента // Информационная безопасность регионов : Научно-практический журнал [Саратовский государственный социально-экономический университет]. – 2013. – № 2 (13). – С. 45-52.– 1995-5731
 23. Шевченко В. Э. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения (на примере украинских журналов) // Журналистский ежегодник : Научный журнал [Томский государственный университет]. – 2013. – № 2. – Ч.2. – C. 48-51. -ISSN2306-2096
 24. Шевченко В. Е. Візуалізація інформації в ЗМІ // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [Гол. ред. О. М. Холод] – Т. 7. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 25. Шевченко В. Е. Новітні технології журналістської галузі //Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2012. – С. 7-10.
 26. Шевченко В.Е Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник. – К., 2011. – Т. 44. – С. 109 –114.
 27. Шевченко В. Е. Медіадизайн як напрямок фахової підготовки журналіста [Електронний ресурс]/ Вікторія Шевченко // Ресурсно-консультаційний центр з новітніх медіа та комунікаційних технологій. – 2008.- Режим доступу :www.newmedia.univ.kiev.ua/2010-11-01-12-33-08
 28. Шевченко В. Е. Консультаційний ресурсний центр нових медіа: долаючи прірву між теорією та практикою новітніх медіа... [Електронний ресурс]/ Вікторія Шевченко // Ресурсно-консультаційний центр з новітніх медіа та комунікаційних технологій. – Режим доступу :www.newmedia.univ.kiev.ua/2010-11-01-12-33-08/40-2010-11-27-22-10-58
 29. Шевченко В. Е. Заголовковий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ// Наукові записки Інституту журналістики. – Т.38(січень-березень). – К., 2010. – С. 120-129.
 30. Шевченко В. Е. Символізм у журнальних виданнях // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. – Серія : Соціальні комунікації, 2010, № 3. – С. 65-70.
 31. Шевченко В. Е. Особенности верстки современных журналов / В. Э. Шевченко. // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. – СПб, 2010. ¬– С. 349-350.
 32. Шевченко В. Е. До питання термінології: вид і тип періодичного видання // Українське журналістикознавство. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 29-37.
 33. Шевченко В. Е. Візуальні стандарти стилю журналу як прояв культури видання // Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 254 с. – С. 215-227.
 34. Шевченко В. Е. Функціональність дизайну журналів // Світові стандарти сучасної журналістки : збірник наукових праць / МОН України. Черк. нац. університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа права; Могилянська школа журналістики НАУКМА; відп. ред. Т. Г. Бондаренко, С. М. Квіт. – Черкаси : Видав. Чабаненко Ю., 2010. – C. 552-555.
 35. Шевченко В. Е. Моделювання видання: від концепції до макету // Журналістика, філологія та медіаосвіта : Збірник наукових доповідей. – У 2-х томах. Полтава: Освіта, 2009. – Т. 2. – С. 406-409.
 36. Шевченко В. Е. Образ политика в иллюстрациях печатных СМИ //Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды : Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2008. – С. 152-153.
 37. Шевченко В. Е. Творчий аспект редакторської професії: технології опрацювання інформації в друкованих ЗМІ // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів, 2008. – У 2-х томах. – Т. 2. – С. 88-91.
 38. Шевченко В. Е. Ілюстрування періодичних видань: класифікація зображень, їх придатність для конкретного ЗМІ // Вісник Сумського державного університету: Науковий журнал. – 2008. Філологія. – № 1. – C. 201-208.
 39. Шевченко В. Е. Медіадизайн як напрямок фахової підготовки журналістів // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2008. – Т. 21 (60). Филология. Социальные коммуникации. – № 1. – С. 328-332.
 40. Шевченко В. Е. Типологія сучасних журналів – засіб вивчення світогляду суспільства // Наукові записки Інституту журналістики.– К., 2007. – Т. 28 (липень-вересень). – С. 43-48.
 41. Шевченко В. Е. Художньо-технічне оформлення видань різних видів // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 27 (квітень-червень). – К., 2007. – С. 97-112.
 42. Шевченко В. Е. Призначення та оформлення додатково-допоміжного тексту у неперіодичних та періодичних виданнях // Редактор і видавець: Науково-практичний збірник / Гол. ред. М. С. Тимошик. – Ч. 1. – К.: Ін-т журналістики, 2007. – С. 135-152.
 43. Шевченко В. Е. Критерії встановлення типу журнального видання // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – 2007. – № 101. – С. 66-68.
 44. Шевченко В. Е. Європейська вища освіта: перехід на кредитно-трансферну модульно-рейтингову систему // Журналістська педагогіка в контекті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. / Упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; За заг. ред. В. В. Різуна. – К.: Ін-т журналістики, 2007. – 608 с. – С. 122-131.
 45. Шевченко В. Е. Формирование рынка бизнес-изданий на Украине // Средства массовой информации в современном мире: Материалы научно-практической конференции. – Ч. 2. – СПб, 2006. – С. 200-205.
 46. Шевченко В. Е. Місце журналів з мистецтва на ринку України // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19 (58). Филология. – № 5.– С. 104-106.
 47. Шевченко В. Е. Довідкові електронні видання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19 (58). Филология. – № 3. – С. 233-234.
 48. Шевченко В. Е. Шрифтове оформлення видань // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18. – С. 13-21.
 49. Шевченко В. Е. Інфографіка як засіб ілюстрування періодичних видань // Друкарство. – 2005. – № 6 (65). – С. 34-38.
 50. Шевченко В. Е. Створення ефективної публікації // Українська періодика: історія і сучасність / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики; За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 417-422.
 51. Шевченко В. Е. Рекламний текст як засіб впливу на читача періодичного видання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2005. – Т. 18 (57). Филология. – № 3. – С. 128-139.
 52. Шевченко В. Е. Редакторське опрацювання науково-популярних видань // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2005. – Т. 18 (57). Филология. – № 1. – С. 316-318.
 53. Шевченко В. Е. Flesh-журнал как новый элемент типологии периодики // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения / Под ред. В. И. Конькова. – СПб.: Роза мира, 2005. – C. 146-147.
 54. Шевченко В. Е. Современные тенденции оформления первой полосы газеты // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. Сборник материалов научно-практической конференции. Часть 2. – М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – 368 с. – С. 186.
 55. Шевченко В. Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 14. – С. 38-55.
 56. Шевченко В. Е. Видавнича марка (логотип) як фірмовий знак видавця // Друкарство. – 2004. – № 3 (56). – С. 45-47.
 57. Шевченко В. Е. Заголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб. наук. праць. – У 3-х т. / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вип. 5, Т. 1. – Серія «Філологічні науки». – Луганськ: «Альма-матер», 2004. – С. 388-397.
 58. Шевченко В. Е. Створення логотипа видання // Друкарство. – 2004. – № 5 (58). – С. 30-33.
 59. Шевченко В. Е. Режисура як спосіб подання фактів у ЗМІ (на прикладі періодичних друкованих видань України) // Украина в Евроатлантическом контексте. Гражданское общество и средства массовой информации. Пиар-деятельность в СМИ. – Луганск: Знание, 2004. – С. 369-382.
 60. Шевченко В. Е. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 49. – Том 2. – С. 98-100.
 61. Шевченко В. Е. Вимоги до оформлення наукових і науково-популярних видань // Вісник: Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – Вип. 2. – К.: КиМУ, 2003. – С. 81-114.
 62. Шевченко В. Е. Система рубрикації газети – основа її архітектонічної організації // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 13. – С. 45-51.
 63. Шевченко В. Е. Етапи створення художнього обличчя видання // Журналістика-2003. Матэрыялы 5-й Мыжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып. 5. Рэдкал.: В. П. Вараб’ёу і інш. – Мінск, 2003. – С. 298-300.
 64. Шевченко В. Е. Стильові особливості оформлення сучасної преси // Українська п
 65. еріодика: історія і сучасність / НАН України. ЛНБ ім. Стефаніка. НДЦ періодики; За ред. М. М. Романюка. – Л., 2003. – С. 561-566.
 66. Шевченко В. Е. Білий простір як елемент дизайну сучасної газети // Вісник: Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – Вип. 1. – К.: КиМУ, 2002. – С. 85-96.
 67. Шевченко В. Е. Системність у застосуванні декоративних елементів у сучасних періодичних виданнях // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 9. – С. 93-102.
 68. Шевченко В. Е. Графічна організація друкованого тексту та його художня інтерпретація засобами складання // Наукові записки Інституту журналістики. –2001. – Т. 2. – С. 53-69.
 69. Шевченко В. Е. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети – важливий засіб її змістового спрямування // Стиль і текст. – 2001. – Вип. 2. – С. 197-207.
 70. Шевченко В. Е. Елементи оформлення сучасного газетного видання // Наукові записки Інститут журналістики. – 2000. – Т. 1. – С. 88-95.
 71. Шевченко В. Е. Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання // Стиль і текст. – 2000. – Вип. 1. – С. 188-193.
 72. Шевченко В. Е. Композиція та архітектоніка друкованого видання // Вісник Київського національного університету. Серія: журналістика: Вип.8. – К.: РВЦ “Київський університет”, 2000. – С. 70-75.
 73. Шевченко В. Е. Нові тенденції в ілюструванні сучасних газетних видань (на матеріалі газет “Урядовий кур¢єр”, “Голос України”, “Демократична Україна”) // Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період/ За ред. Проф. А.Москаленка. - К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 170-171.
 74. Шевченко В. Е. Основні принципи конструювання макету видання // Сучасна інформаційна політика / За ред. Проф. А. Москаленка.- К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 105-108.
 75. Шевченко В. Е. Інформаційно-довідкова система обліку культурних цінностей та її застосування для потреб туризму // Туристично-краєзнавчі дослідження. Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Туризм в Україні: економіка та культура” (Світязь, 9-10 вересня 1998 р.) К., 1998. – Ч.2. – С. 35-40.
 76. Шевченко В. Е. На межі минулого і сучасного // Деловой курьер № 23, 1998. 18 червня с.12
 77. Шевченко В. Е. Чарівний край смерек і полонин//Діловий кур¢єр № 27, 1998, 23–29 липня, с.8
 78. Шевченко В. Е. Переяслів–Хмельницький – місто музеїв//Діловий Кур¢єр №6 1998, 19 лютого, С.12
 79. Шевченко В. Е. Видавнича діяльність Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843-1921) // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / За ред. проф. В.В. Рiзуна. - К.: РВЦ "Київський університет", 1997. – С. 180-192.
 80. Шевченко В. Е. Дослідження пам`яток історії та культури у відеографічних базах даних та їх висвітлення у засобах масової інформації // VIII Всеукр. наук. конференція "Історичне краєзнавство i культура". Наукові доповіді та повiдомлення у 2 част. Харків: "Рідний край", 1997 ч. I. – С. 334-337
 81. Шевченко В. Е. Київ історичний: Аскольдова могила //Діловий кур¢єр № 18, 1997, серпень, с.8
 82. Шевченко В. Е. Волинська твердиня – Луцьк//Діловий Кур¢єр 1997,25, С.8
 83. Шевченко В. Е. Васильевская Трехсвятительская церковь//Деловой курьер № 37, 1996, 26 вересня– 3жовтня. С.6
 84. Шевченко В. Е. Большой и Малий Николай//Деловой курьер № 38, 1996
 85. A small town that boasts dozens of museums Pereyaslav-Khmelnytsky//Welcome to Ukraine 1996. Вип.3.
 86. Шевченко В. Е. Михайлівський Золоверхий//Діловий Кур¢єр. – 16–22 листопада 1995, № 32, С.5
 87. Шевченко В. Е. Вивчення української мови, культури, цивілізації за допомогою комп'ютерної технології // Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання. - Львів, 1994. – С. 124-131.

 

Навчальні видання 

 1. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: Підручник / В. Е. Шевченко. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 516 с.
 2. Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології. – К.: Либідь, 2006. – 320 с. file:///D:/40945571.pdf
 3. Шевченко В. Е.Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / За заг. ред. В.В.Різуна. – К., 2003. – 344 с., табл., рис.
 4. Шевченко В. Е. Лексика комп’ютерних редакційно–видавничих систем. Англо-український словник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – 112 с.
 5. Шевченко В. Е. Композиційна будова друкованої та електронної продукції: текст лекції / В. Шевченко. – К. : Інститут журналістики, 2015. – 48 с.
 6. Шевченко В. Теорія візуальної культури. Архітектоніка друкованого та електронного видання: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». – Режим доступу:http://smd.univ.kiev.ua/?p=7354. - К.: Інститут журналістики, 2015. – 87 слайдів.
 7. Шевченко В. Е. Відображення фізичних законів у композиції: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання». - Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=9863. - К. : Інститут журналістики, 2015. - 52 слайда.
 8. Шевченко В. Е. Візуальне сприйняття і застосування гештальтпсихології в дизайні видання: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики / Вікторія Шевченко. - Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=9868. – К.: Інститут журналістики, 2015. – 75 слайдів.
 9. Шевченко В.Правила дизайну :Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентівнапряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». – Режим доступу:http://smd.univ.kiev.ua/?p=7381. - К.: Інститут журналістики, 2015. – 126 слайдів.
 10. Шевченко В. Закони дизайн-композиції : Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» . –Режим доступу:http://smd.univ.kiev.ua/?p=7364. - К.: Інститут журналістики, 2015. – 168 слайдів.
 11. Шевченко В. Художні засоби композиції (закони гармонії) : Електронні дидактичні матеріали з дисципліни “Основи технічної естетики та дизайну видання " для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». - Ч. 1. Види симетрії/ Режим доступу:http://smd.univ.kiev.ua/?p=13162. – К. : Інститут журналістики, 2015. – 114 слайдів.
 12. Шевченко В. Художні засоби композиції (закони гармонії) : Електронні дидактичні матеріали з дисципліни “Основи технічної естетики та дизайну видання ” для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». – Ч. 2. Динаміка та статика / Режим доступу http://smd.univ.kiev.ua/?p=13165. – К. : Інститут журналістики, 2015. – 164 слайда.
 13. Шевченко В. Художні засоби композиції (закони гармонії) : Електронні дидактичні матеріали з дисципліни “Основи технічної естетики та дизайну видання ” для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». – Ч. 3. Змістовий центр. /Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=13169– К. : Інститут журналістики, 2015. – 120 слайдів.
 14. Шевченко В. Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни "Художньо-технічне оформлення" для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» . – Режим доступу:http://smd.univ.kiev.ua/?p=7347. - К.: Інститут журналістики, 2014. – 235 слайдів.
 15. Шевченко В. Е.Колористика: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали. Тема: Теорія кольору.
 16. Шевченко В. Е.Інфографіка. Форми подання інформації: Електронні дидактичні матеріали з дисципліни "Теорія та практика медіадизайну" для студентів магістратури спеціальності 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»
 17. Шевченко В. Е.Прийоми композиції :Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни«Основи технічної естетики і дизайну видання»для студентівнапряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»
 18. Шевченко В. Е. Основи технічної естетики та дизайну //Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2012. – С. 55-78.
 19. Шевченко В. Е. Колористика //Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2012. – С.178-186.
 20. Шевченко В. Е.Графічна інтерпретація інформації //Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2012. – С. 187-198.
 21. Шевченко В. Е.Технології та практики медіадизайну //Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2012. – С. 241-257.
 22. Шевченко В. Е.Теорія кольору : текст лекції / В. Шевченко. – К. : Інститут журналістики, 2012. – 60 с.
 23. Шевченко В. Е.Правила побудови кадра: текст лекції / В. Шевченко. – К. : Інститут журналістики, 2012. – 48 с.
 24. Шевченко В. Е. Дизайн в інтерактивному середовищі: Електронні дидактичні матеріали з дисципліни "Дизайн електронних видань" для студентівнапряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»
 25. Шевченко В. Е. Ментальна модель електронного видання:Електронні дидактичні матеріали з дисципліни "Дизайн електронних видань" для студентівнапряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»
 26. Шевченко В. Е. Дизайн реклами як вид художнього проектування : текст лекції / В. Шевченко. – К. : Інститут журналістики, 2011. – 48 с.
 27. Шевченко В. Е. Принципи дизайну реклами: текст лекції / В. Шевченко. – К. : Інститут журналістики, 2011. – 52 с.
 28. Шевченко В. Е.Основи дизайн-композиції рекламної продукції: текст лекції / В. Шевченко. – К.: Інститут журналістики, 2010. – 48 с.
 29. Шевченко В. Е.Розрахункові таблиці та стандартні документи з дисципліни «Художньо-технічне редагування». – К.: Інститут журналістики, 2009. – 108 с.
 30. Інституту журналістики – 60!/ упор. В. Е. Шевченко; за заг. ред. В. В. Різуна. – К.: Ін-т журналістики, 2007. – 48 с.
 31. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2006. – 91 с.
 32. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: тексти лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування». – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 254 с.
 33. Шевченко В. Е.Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту: конспект лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування» з курсу «Шрифтознавство». – К.: Інститут журналістики, 2005. – 106 с.
 34. Шевченко В. Е.Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2005. – 48 с.
 35. Шевченко В. Е.Розмірні характеристики видань: Текст лекції з курсу «Художньо-технічне редагування. – К.: Інститут журналістики, 2005. – 76 с.
 36. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Довідник / Упор. В. Е. Шевченко; За заг. ред. В. В. Різуна. – К.: Інституту журналістики, 2005. – 68 с.
 37. Шевченко В. Е. Навчально-методичне забезпечення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні дисциплін видавничого профілю // Розроблення та запровадження кредитно-модульних технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2004. – С. 28-30.
 38. Шевченко В. Е.Режисура та архітектоніка видання: Навчально-методичний комплекс для студентів Інституту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 72 с.
 39. Шевченко В. Е.Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 28 с.
 40. Шевченко В. Е.Практикум з курсу «Видавничі стандарти» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
 41. Шевченко В. Е.Особливості режисури періодичних та неперіодичних друкованих видань: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2003. – 28 с.
 42. Шевченко В. Е.Видавнича марка (логотип) як показник стилю друкованого видання: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2003. – 32 с.
 43. Шевченко В. Е. Системи обробки знакової та графічної інформації: Навчальна програма / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / Укл. В.Е.Шевченко. – К., 2000. – 10 с.
 44. Шевченко В. Е. Системи обробки знакової та графічної інформації: Методичні рекомендації з курсу ... для студентів Інституту журналістики. – Ч. 2 Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 1999. – 26 с.
 45. Шевченко В. Е. Сучасні технічні засоби журналістики: Програма курсу для студентів Інституту журналістики / Упорядн. В. Е. Шевченко, Б.І. Черняков. За ред. В.В.Різуна. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. – 13 с.
 46. Шевченко В. Е.Сучасні технічні засоби журналістики: комп’ютери // Програми навчальних дисциплін /За заг. ред. А.З.Москаленка, В.Я.Миронченка. - Т.2.- К: ЦВП, 1998, С. 98-106.
 47. Шевченко В. Е.Сучасні технічні засоби в засобах масової інформації. Основи обчислювальної техніки: Методичні вказівки для студентів Інституту журналістики / Упорядн. В.Е. Шевченко. К: РВЦ «Київський університет», 1998.– 28 с.
 48. Шевченко В. Е. Графічне оформлення журналу "New Yorker" :Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни "Дизайн друкованої продукції" для студентівнапряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»

Вся бібліографія - тут.