Дисципліни кафедри

Електронні видання: дизайн електронних видань

Метою викладання навчальної дисципліни є освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення статичних та динамічних електронних видань за допомогою спеціальних професійних програмних пакетів, настільних видавничих систем.

Студент повинен знати:

 • Правила макетування та верстки у веб-дизайні.
 • Структуру статичних та динамічних видань.
 • Засоби макетування та верстки за допомогою програми Adobe Dreamweaver.
 • Функції програмного пакету Adobe Dreamweaver.
 • Правила запису HTML, CSS та PHP кодів.
 • Принципи роботи статичних та динамічних видань.
 • Види та типи веб-анімації, веб-графіки.
 • Види та типи інтерактивних технологій.
 • Методи підбору ілюстрацій для сайту.

Студент повинен вміти:

 • Створювати статичні та динамічні електронні видання різних типів складності.
 • Працювати з програмним пакетом Adobe Dreamweaver.
 • Працювати з розміткою HTML та стилями CSS.
 • Інсталювати та деінсталювати програму Adobe Dreamweaver.
 • Викладати сайти у мережу.
 • Популяризувати сайт.
 • Створювати та редагувати статичні електронні видання.
 • Застосовувати у власних електронних виданнях різні типи веб-анімації та веб-графіки.

 


Візуалізація даних

Дисципліна «Візуалізація даних» викладається для студентів магістратури і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дані та способі їх візуалізації.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій.

Завдання навчальної дисципліни:

 • навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації,
 • оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії,
 • розвинути концептуальне та образне мислення.

Завдання дисципліни передбачає узагальнити попередні знання з культури видання, шрифтознавства, комунікаційних технологій, комп’ютерної графіки, колористики, основ технічної естетики та дизайну видання, утворюючи єдину систему практично значущих знань і вмінь. Цей цілісний комплекс орієнтований на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури. 

 


Електронні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основ векторної графіки (вивчення інструментарію та можливостей програм Adobe Illustrator, Corel Draw; створенню інфографік і друкованої продукції засобами векторної графіки). Другий – інтерактивним електронним виданням у форматі PDF (засвоєнню навичок, необхідних для роботи з форматами, базованими на метаданих: epub та fb2).

Мета дисципліни – освоєння студентами комплексу практичних знань з освоєння спеціалізованих векторних редакторів для підготовки інфографіки та комплексу практичних умінь з художнього оформлення інтерактивних видань за допомогою програмного пакету для верстки InDesign та спеціалізованих програм для створення популярних форматів електронних книжок.

Завдання дисципліни передбачає:

 • вивчення основ векторної графіки; 
 • ознайомлення з можливостями програм Adobe Illustrator, Corel Draw; 
 • освоєння інструментів програми та їх налаштувань;
 • створення тематичних інфографік і друкованої продукції засобами векторної графіки; 
 • навчання студентів засадам розробки концепцій неперіодичних електронних видань;
 • опанування студентами основних принципів художнього оформлення електронних видань
 • засвоєння студентами відмінностей дизайну електронних книжкових видань від дизайну паперових.
 • практикування у верстці електронних книжкових видань.

Завантажити програму

  


Комп’ютерна графіка: Газетно-журнальні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений опануванню функціоналу програми Adobe Photoshop (опрацюванню та редагуванню зображень, створенню реалістичних фотомонтажів тощо). Другий  –  можливостям програмного пакету Adobe InDesign із подальшим застосуванням умінь для верстки друкованої продукції різного типу.

Мета дисципліни – освоєння студентами комплексу практичних знань з комп’ютерного опрацювання зображальних оригіналів; застосування умінь для підготовки друкованих видань різних типів за допомогою настільних видавничих програмних пакетів. 

Завдання дисципліни передбачає:

 • вивчення основ растрової графіки; 
 • освоєння інструментів програми Adobe Photoshop та їх налаштувань;
 • роботу над фотомонтажем та комбінуванням фрагментів зображень;
 • отримання навичок зі створення друкованої продукції за допомогою програми Adobe Photoshop;
 • вивчення можливостей програмного пакету Adobe InDesign;
 • ознайомлення зі стандартами та нормативними вимогами щодо оформлення видавничої продукції;
 • створення друкованих видань різного типу і призначення;
 • дополіграфічна підготовка оригінал-макетів.

Завантажити програму 

 


Майстер-клас з мультиплатформних видань

Предметом вивчення навчальної дисципліни є медіаплатформи, мережеві технології, трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів.   

Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними медіаплатформами, мережевими технологіями, проаналізувати трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мережевих медіа; дати оцінку структурі сучасних мультиплатформних видань; організацію діяльності конвергентних засобів масової інформації, видавництв; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність застосування різноманітних каналів поширення інформації у професійній діяльності на практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни:

 • дати студентам знання щодо етапів планування концепції та стратегії розви-тку мережевого мультиплатформного видання, 
 • створення, поширення та промоція медіаконтенту в медіасередовищі;
 • ознайомити із новими мережевими технологіями, 
 • ознайомити особливостями організації роботи редакції мультиплатформних видань.

 


Мультимедійний контент

Дисципліна «Мультимедійний контент» викладається для студентів першого курсу і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є медійний контент. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: особливості контенту в журналістиці та видавничій справі; пошук даних та вироблення мультимедійного контенту.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань та практичних навичок із видів, пошуку та аналізу даних та формуванню контенту для мультимедійних видань.

Завдання навчальної дисципліни:

 • навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації,
 • оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності запитам читацької аудиторії,
 • розвинути концептуальне та образне мислення. 

  


Основи журналістики

Курс складається із двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основних термінів та понять дисципліни, основам і базовим прийомам роботи у програмному пакеті QuarkXPress / Adobe InDesign. Другий – верстці книжкової та газетно-журнальної продукції у програмі QuarkXPress / Adobe InDesign.

Методика викладання: моделювання умов реального виробничого процесу; формування пунктуальності за рахунок чітко окреслених дедлайнів (дата, година) для надсилання електронною поштою домашніх завдань.

Мета дисципліни – освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення різних видів друкованої продукції за допомогою програмних пакетів для верстки. 

Завдання дисципліни передбачає:

 • вивчення інструментів і робочого простору програми; 
 • ознайомлення зі стандартами та нормативними вимогами щодо оформлення видавничої продукції;
 • підготовку ілюстрацій до верстки;
 • отримання навичок із програмування шаблону для колонтитулів і нумерації сторінок;
 • освоєння специфіки підготовки макету до друку та його кольороподілу; 
 • отримання навичок макетування та верстки друкованої продукції різного типу та призначення.

 Завантажити програму 

 


Основи технічної естетики й дизайну видання

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електронне та друковане видання, реклама, видавнича продукція, зокрема їх візуальна складова. Важливими для повноцінного розуміння дисципліни є знання з курсів Шрифтознавство, Комп'ютерна графіка, Макетування та верстка, Основи видавничої справи.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: структура та композиція друкованої та електронної продукції; фірмовий стиль і його носії.

Мета навчальної дисципліни — навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, була привабливою й комфортною у використанні.

Завдання навчальної дисципліни: узагальнити попередні знання з культури видання, шрифтознавства, комунікаційних технологій, комп’ютерної графіки, макетування та верстки, утворюючи єдину систему практично значущих знань і вмінь. Цей цілісний комплекс орієнтований на реальні потреби індустрії графічного дизайну та реклами. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури. 

  


Теорія і практика крос-медійної журналістики

Предметом навчальної дисципліни «Теорія і практика крос-медійної журналістики» є новітні технології та засоби створення видавничої продукції різного типу і різного призначення, принципи їх застосування на практиці.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика крос-медійної журналістики» є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь по створенню різноманітних інтерактивних та статичних надбудов для сучасних електронних та кросмедійних видань з допомогою новітніх програмних додатків, мережевих ресурсів, сучасних технологій, методик.

Завдання дисципліни передбачає:

 • визначення та окреслення поняття новітніх кросмедійних технологій;
 • ознайомлення з принципами роботи новітніх технологій у редакційно-видавничій сфері; 
 • освоєння основних правил побудови стратегій редакціно-видавничої політики;
 • отримання навичок у роботі із новітніми редакційно-видавничими технологіями ;
 • створення видавничих проектів (різного типу і різного призначення) із застосуванням новітніх редакційно-видавничих технологій.